Спорове

- Търговски
Mежду търговци/фирми/, по търговски сделки/покупки на стоки и услуги /, членство в търговски дружества, банки, финансови спорове, неизпълнение на договори между юридически или физически лица, забавени заплащания, некачествена работа, заем

- Застрахователни
Застраховки, изплащане на застрахователни премии, определяне размера на обезщетение и др.

- Трудови
трудови договори – прекратяване, уволнение, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др., колективни трудови договори, ескалиращо напрежение на работното място и в колектива, лично отношение

- Интелектуална собственостv
авторско право и сродните му права, ползване на авторски права, възнаграждение, обезщетения, регламентиране на отношения, уреждането на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки и т.н.

- Непозволено увреждане
имуществени и неимуществени вреди, договаряне на обезщетение за пострадалия

- Спорове по наемни отношения
неизплатени и изплатени наеми, незаплатени текущи сметки/топлофикация, ВИК, и др./текущи ремонти, спазване на вътрешния ред, напускане на наемател, увеличение и намаление на наем, ползване на наетия обект

- Потребителски
гаранционни срокове и рекламации, некачествени стоки и услуги, задължения към Топлофикация, ВИК и Мобилни оператори и други доставчици на услуги

- Спорове от сферата на строителството
строители, надзорници , между фирми изпълнители и подизпълнители и др. некачествено строителство, гаранционни срокове, отстраняване на дефекти, некачествен ремонт и несвършена работа, забава или спор за качеството на изпълнението на строителството

- Спорове за недвижими имоти
при продажба, в случаи на съсобственост, делба, право на ползване, достъп

- Етажна собственост
конфликти между съседи, неизплатени задължения към етажна собственост, определяне размера на месечни такси, ползване на общи части, ремонт на общи части/покриви, фасади, стълбища и др./ и свързаните с това разходи

- Спорове от публичен интерес
екологични, етнически

- Дискриминация
неравнопоставено отношение

- Семейни спорове
предбрачен договор, развод, за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите

- Спорове между наследници
разпределяне на наследственото и имущество, делба, право на ползване

- Административни
държавни институции, общини, контролни органи

- Граждански спорове
семейни, битови, вещни, договорни