Етапи

- Свързване с медиатора
Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор, за да стартира процедура по медиация. Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда. В производството при развод съдът е длъжен да напъти страните към медиация.

- Първа среща
В началото на първата среща медиаторът ви дава кратка информация за процедурата и подписвате споразумение за медиация, с което се съгласявате да участвате в нея.

- Стартиране на процедурата
Ако е необходимо, провеждате една или няколко последващи срещи по медиация. Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните. Медиаторът ви информира за срещите с другата страна, като ви предоставя тази информация от тях, за която другата страна изрично се е съгласила да бъде разкрита. Срещите са изцяло поверителни. Продължителността на срещите зависи от времето, което Вие можете да отделите, обичайно от 1 до 4 часа, с паузи, ако е необходимо.

- Решение на спора
Ако бъде постигната договореност, подписвате споразумение с другата страна, с което процедурата по медиация се прекратява. Процедурата може да завърши и с частична споразумение или без спогодба.