Въпроси

Какво е медиацията?
Медиацията е доброволна и поверителна процедура. Поверителна не значи тайна, а доброволна – по съгласие на всички страни, които биха участвали. Това е един от способите за извънсъдебно решаване на спорове. Медиарът най-общо казано се намира по средата. Той трябва да посредничи без да дава превес на по-слабата страна, на по-нещастната или на по-бедната. Практиката е изработила техники и методики за избягване на типа ситуации, в които медиаторът може да позволи на едната страна да вземе превес. Процедурата започва с молба към медиатора от едната или от двете засегнати страни.При по-вече засегнати страни спорът се наблюдава от група медиатори, защото един е недостатъчен, за да следи всичко в една такава процедура. За пример може да се отбележат грандиозните споразумения на Рупърт Мърдок или Олег Дерипаска, които са прибягнали до медиация, за да избегнат високите съдебни такси, тъй като процедурата е много по-евтина и бърза с гаранция за изпълнение на поетите ангажименти.

КАКВО ПРАВИ МЕДИАТОРЪТ?
- ръководи процедурата по медиация
- структурира преговорите между страните
- улеснява общуването между спорещите
- трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му
- изготвя споразумение


КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОСТИГНАТО ПРИ МЕДИАЦИЯ?
Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили. Страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като със съдействието на медиатора и постигнатото споразумение са защитени техните права и законни интереси. В случай, че е необходимо, споразумението може да бъде изпълнено принудително, след като:

- бъде потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба

- бъде направена нотариална заверка на подписите - когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).

Кои са нашите партньори?
Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите (БА ВЛЕК)
Асоциацията на българските железопътни превозвачи АБЖП
"Бизнес консулт" ЕООД

Какви са необходимите документи?
ТАРИФА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

Какви допълнителни услуги предлага центъра по медияция?
-обслужване на корпоративни клиенти

Каква е нормативната уредба?
Закон за медиацията
Процедурни и етични правила за поведение на медиатора
Наредба No 2 от 15.03.2007 г.
Закон за авторското право и сродните му права