Предимсва

- Евтина и бърза процедура
- Поверителна и дискретна
- Запазва и възстановява взаимоотношенията между страните
- Спорещите получават помощ от неутрално лице
- Гаранция за изпълнение на поетите ангажименти
Медиацията може да се проведе по два начина преди спорът да бъде отнесен за решаване пред компетентния съда, така и в хода на съдебния процес. Във втория случай, медиацията се провежда съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и се провежда под контрола на съдия. Всеки съдия, пред когото е отнесен спора, може със съгласието на страните, да пристъпи към медиация. За тази цел се определя медиатор независим квалифициран експерт. Законът изисква от медиатора да бъде безпристрастен и да следи за защита правата и интересите на страните, без да се отнася с предпочитание към която и да е от тях. Производството по медиация протича при гарантирана конфиденциалност и продължава не повече от три месеца. Има задължителни разходи в хода на цялата процедура. Възнаграждението на медиатора се определя от съдията и се заплаща от страните, които се договарят за разпределението на разходите в хода на производството.